Noteikumi
Kā lietot
 

Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA Sapala Riga pārdod preces, kas izvietotas šajā interneta veikala vietnē. 

Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – Pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet Pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. Ja preču pirkums (pasūtījums) notiek Interneta veikalā. Starp SIA Sapala Riga un Pircēju, tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju. 

2. Iepērkoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA Sapala Riga ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu.

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta veikalā visas preču cenas ir ar PVN, norādītas pie katras preces. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

4. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt SIA Sapala Riga izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

5. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu uz SIA Sapala Riga norādīto bankas kontu, izmantojot PayPal apmaksas sistēmu, kā arī izmantojot VISA un MASTERCARD maksājumu kartes.  


6. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA Sapala Riga bankas kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde

7. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. SIA Sapala Riga pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

8. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas.

9. Preces piegāde, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

10. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

11. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece tiek piegādāta pircēja norādītā adresē.

12. SIA Sapala Riga vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces norādītajā adresē.

13. Ja SIA Sapala Riga vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

Preces lietošana un kvalitāte

14. Pircējam ir pienākums preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. 

15. SIA Sapala Riga garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā var atšķirties dabā. 

16. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. SIA Sapala Riga saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.

Pušu saistības un citi noteikumi

17. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, kas ir atrodama omery.eu interneta veikala vietnē. SIA Sapala Riga e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

18. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atteikuma tiesības

19. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

20. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

21. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA Sapala Riga, par lēmumu atteikties no šā līguma

22. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

23. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas:

23.1 izdevumus par preces piegādi

23.2 preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas

23.3 preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai

24. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

25. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 26. punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

Konfidencialitāte

26. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SIA Sapala Riga ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredīt vēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parād vēstures un kredīt informācijas biroju datu bāzēs.

27. Veicot pirkumus Interneta veikalā pircējs piekrīt saņemt SIA Sapala Riga komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi. 

28. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

29. SIA Sapala Riga saziņai ar pircēju izmanto pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

30. Apmeklējot Interneta veikalu un veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. SIA Sapala Riga ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot tos šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas un pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana un pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.  

Piegāde


  • Latvija        2.49 EUR
  • Ārvalstis   14.99 EUR   • Latvija        2.49 EUR
  • Lietuva       4.99 EUR
  • Igaunija      4.99 EUR    

0
© Sapala Riga 

 .